Tämä on arkistosivu.
Voit siirtyä Aviisin uudelle sivustolle tästä.
Hae Aviisin arkistosta.
 

Strategia uudistaa koko yliopiston

Karsittavia aineita ei ole listattu, vaikka opetusministeriö sitä vaatii

Ministeriö vaatii yliopistojen strategioilta alojen karsimista ja selkeitä painoaloja. Tampereen yliopiston juuri hyväksytyssä strategiassa ei kuitenkaan tuoda esille, että aloja oltaisiin karsimassa. Yliopisto profiloituu strategian mukaan yhteiskuntatieteissä Suomen tunnetuimpana yliopistona ja tutkimuksen painoaloja ovat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus.

Tampereen yliopiston strategian pääkohdat opiskelijoiden kannalta ovat, että oppiainepohjaisen koulutuksen tilalle tulee laajat kandidaattiohjelmat. Samalla tiedekunnat ja laitokset korvataan tieteenalakohtaisilla yksiköillä eli schooleilla. Lisäksi opiskelijoiden aloituspaikkoja vähennetään.

Opetuksen tasoa pyritään parantamaan muun muassa sillä, että yliopisto-opettajia kannustetaan käymään pedagogisia kursseja ja pedagogista osaamista painotetaan uusien opettajien valinnassa. Opetussuunnitelmista tehdään osaamisperustaista eli niihin kirjataan, mitä opiskelija osaa käytyään kurssin.


Strategiaan on kirjattu myös uusien keskusten ja yksiköiden perustamisia. Kansainvälistä opetusta keskitetään kansainvälisen koulutuksen keskukseen. Lisäksi rakennetaan yhteisiä opinto-ohjelmia ja yhteisiä palveluja alueen korkeakouluille. Tampereen yliopistoon perustetaan myös oma tutkijakoulu jatko-opiskelijoille, johon on avoin haku.

Strategia oli yliopistolaisten kommentoitavana vain viisi päivää, jona aikana siitä lähetettiin noin 50 kommenttia. Kommentteja lähettivät yksiköt, järjestöt sekä yksittäiset opiskelijat ja työntekijät. Strategiauudistukset selvästi kiinnostavat opiskelijoita, sillä strategiaa käsittelevä kopo-jaosto ei mahtunut väenryntäyksen takia ensin varattuun pieneen saliin.

Opiskelijat toivoivat kommenteissaan strategiaan selkeää kirjausta vapaasta sivuaineoikeudesta ja yliopistodemokratiasta, laajapohjaisten kandien järkevää toteutusta ja opetuksen säilymistä maksuttomana. Kommenttien ansiosta strategiaan myös kirjattiin selkeästi vapaa sivuaineoikeus ja demokraattiset mahdollisuudet osallistua yliopiston toimintaan.

Kommenteissa oli paljon kysymyksiä, miten muutokset toteutetaan. Näihin tulee vastaukset strategian toteutussuunnitelmassa, joka valmistuu piakkoin.

"Henkilöstöltä on saatu strategiaan hyviä kommentteja, jotka osin on jo huomioitu ja joista osa on hyödyksi toimeenpano-ohjelmaa tehtäessä", kiittelee rehtori Kaija Holli strategiasta kertovassa tiedotteessaan, mutta ei mainitse mitään opiskelijoiden kommenteista.Hertta-Mari Kaukonen
Poimintoja kommenteista strategialuonnokseen:


"Luonnokseen on kirjattu tieteen ja tutkimuksen vapaudet, mutta ei opetuksen vapautta. Onko tarkoituksena ollut muuttaa yliopiston arvopohjaa siten, että tutkimuksen ja opetuksen vapautta kattavaa akateemista vapautta ei enää tunnusteta?"
Tampereen yliopistokollegion jäsenistä ja Tattelaisista koostuva kommentoijaryhmä

"Erityiskiitokset: On hienoa havaita, että kansalaisten yliopistomme vaalii kunnioitettavia neuvostoperinteitä. Kaikki valta neuvostoille! Jäämme innolla odottamaan keskusjohdon uusia viisivuotissuunnitelmia."
Viva

"Yhteiskunnan taloudellinen tilanne on huono, entä jos rahoituspohja ei laajene? Strategiassa aiotaan edetä vauhdikkaasti ja toteuttaa uudistuksia, vaikka samaan aikaan eletään talouskriisissä, jota ei osattu ennakoida vielä silloin kun yliopistot saivat autonomisen aseman. Muutoksia pitäisi uudelleenarvioida tätä taustaa vasten. - - Useissa aineissa vaatimukset voivat olla 60-luvun tasoa, pitääkö kaikkien kukkien saada kukkia vapaasti ja saada jatkaa huonotasoista opetusta?"
Kopo-jaosto

"Haluamme kyseenalaistaa strategiassa useammassa kohdassa esitetyn ajatuksen, että nykyisiin menestyjiin panostaminen olisi ainoa yliopiston menestymisen polku. Ajatus on yhtä vääristynyt kuin lasten tulevaisuuden määrääminen esikoululaisiässä. Kuka pystyy tietämään, millaisia tutkimusaloja on olemassa 20 vuoden kuluttua? Kuka tietää sitäkään, että onko jokin nykyhetken huippusaavutuksena pidettävä asia 15 vuoden kuluttua aivan naurettavan oloinen? Yliopiston tulee mielestämme keihäänkärkialojen sijaan panostaa voimakkaammin monipuolisuuteen, uusien näkökulmien ja yhdistelmien löytämiseen, älylliseen haastamiseen ja luovuuteen."
Vihreä lista

"Laaja-alaiset kandiohjelmat: Ylioppilaskunta kannattaa kirjauksen sisällyttämistä strategiaan, mutta näkee toteutuksessa suuria riskejä. Sellaisia ovat opintojen liian suuri laajuus ja hajanaisuus tai se, että spesifit oppiaineet tuhoutuvat. Mahdollisuudet erikoistumiseen jo kandivaiheessa tulee säilyttää. Lisäksi siirtymä maisterivaiheeseen ei saa muodostaa etenemisesteitä."
Tamy

"Juuri luin aamulla Aviisista, kuinka englanninkielisiä maisteriohjelmia ollaan karsimassa ja osaa jäljelle jäävistä pohditaan maksullistettaviksi EU:n ulkopuolelta tuleville. Tuntuu vähän ristiriitaiselta, kun tässä lukee, että lisätään ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrää yms."
Biopsi

"Kaiken kaikkiaan ehdotus vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvalta ja toivomme, että kaikki tulee toimimaan konkreettisesti myös opiskelijatasolla."
Utopia

"Sisäänottoa ei tule vähentää systemaattisesti kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Tarvittaessa on oltava valmis nostamaan sisäänottomääriä tutkinto-ohjelmissa niiden aseman säilyttämiseksi."
Kauppa- ja hallintotieteiden opiskelijajärjestöt

"Koulutuksen uudistamisen toimenpiteissä ei ole mainintaa opettaja-opiskelija -suhteennostamisesta keskimääräiselle eurooppalaiselle tasolle, tai sen tarkistamista ylipäätään. Opiskelijanäkökulmasta tämä on kuitenkin olennainen kehittämisen kohde ja strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennainen seikka."
sosiaalitutkimuksen opiskelija

"Onko uudessa mallissa vaarana se, että ns. tuottamattomilta aloilta aletaan vähitellen vähentää tutkinto-opiskelijoiden paikkoja?"
kirjallisuuden opiskelija

"Tuleeko jokin yhteinen kandidaattivaihe ja sen jälkeen vasta "erikoistutaan" omalle alueelle? Johtaako tämä lopulta siihen, että esim. IMT:lle ja Lääketieteen lisensiaatin koulutuksessa olisi jokin pakollinen kandivaihe, josta sitten jatketaan lääkäriksi.. Tämä kyllä vaatisi jotain lakimuutoksia valtakunnallisesti, mutta kyllä yliopistojen välillä on tälläkin hetkellä ilmeisen suurta hajontaa, miten tämän hetkinenkin lainsäädäntö lääkärikoulutuksesta tulkitaan."
lääketieteen opiskelija

"Tuo School-malli vaikuttaa hyvin epäilyttävältä. Miten esimerkiksi eri maiden kielten ja kulttuurien opiskelua voitaisiin mielekkäästi yhdistää? Parhaita tuloksia antaa opetus nimenomaan kyseisellä kielellä."
opiskelija

"School-malliin siirtymisen vaarana näen entisten pääaineiden tarjoaman erikoisosaamisen katoamisen, kun niistä jäljelle jääneistä rippeistä kootaan uusia yleismaallisempia tutkinto-ohjelmia. Ydinosaaminen ei löydy leikkelemällä entisistä laitoksista laajempia kokonaisuuksia, jos samalla karsitaan kurssitarjontaa ja erikoistumismahdollisuuksia."
suomen kielen opiskelija

"Nykyään lasten suosikki Pekka Töpöhäntä -kirjoissa on Monni, eli pomo, joka kiusaa toisia. Onko kaikilla lapsilla niin suuri halu päästä johtajaksi, että aivan sama, millaisin keinoin se tapahtuu?"
opiskelija

"Â’Opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluja kehitetään yhdessä muiden palveluja tarjoavien kanssa.Â’ Hyvä, jee!"
kansainvälisen politiikan opiskelija

| More

LUKIJOIDEN KOMMENTIT (0)

Kommentointi on suljettu arkistosivulla.

Täytä kaikki lomakkeen kohdat.Tampereen ylioppilaslehti Aviisi | Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere | puh. 050-36 12 853
Sivujen ulkoasu: Seppo Honkanen


Aviisi Facebookissa
Aviisi Twitterissä
Tampereen yliopisto